POLICY FÖR FILMNING, FOTOGRAFERING OCH PUBLICERING PÅ SOCIALA MEDIER

2020-08-19


För att alla som vistas på anläggningen ska känna sig trygga och bekväma har vi en policy gällande filmning, fotografering och publicering på sociala medier, tex Instagram, facebook, bloggar etc.


Der finns flera skäl till varför en person inte vill fotograferas, filmas eler finnas med på sociala medier och oavsett skäl ska det respekteras och inte behöva motiveras.


- Det är endast tillåtet att fotografera eller filma sig själv eller det barn en ansvarar för. Instruktörer får endast synas eller höras om denne gett sitt uttryckliga medgivande.


- Det är endast tillåtet att publicera  fotografier och filmer på sig själv eller sitt barn, om barnet gett sitt samtycke, på internet. Instruktörer får endast synas eller höras om denne gett sitt uttryckliga medgivande. Ingen annan får visas på bild eller i film.


- Undantag kan ges i speciella fall, vanligtvis ej inom lektionsverksamheten. Tillstånd ska i så fall sökas hos ridskolechef, ordförande eller vice.ordförande i föreningen innan skriftligt medgivande från deltagarna inhämtas.


- Vi uppmanar att all filmning och fotografering i lektionsverkamheten ska ske ut utbildningssyfte och på instruktörens inrådan. Detta då filmning och fotografering stjäl fokus från eleven.


- Träningstävling eller uppvisning får fotograferas och filmas men det ör endast tillåtet att fotografera och filma sig själv eller det barn en ansvarar för. Instruktörer får endast synas eller höras om denne gett sitt uttryckliga medgivande.Tillsammans skapar vi en miljl där alla kan känna sig trygga!